- Reklama -

- Reklama -

Dyrektor potrzebny od zaraz. Rekrutacja na wolne stanowisko

Burmistrz miasta Janusz Rosłan ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. To stanowisko dyrektora Miejskiej Służby Drogowej w Biłgoraju.

- Reklama -

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze mieści się w przedziale od 4000 zł do 5000 zł brutto plus dodatek funkcyjny oraz dodatek za wysługę lat. Na złożenie dokumentów chętni mają czas do dnia 24.01.2022 r. do godziny 1530.

Wymagania podstawowe: 

 1. wykształcenie wyższe, w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku dyrektora Miejskiej Służby Drogowej,
 2. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy nabór,
 9. brak ukarania karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 10. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 11. znajomość ustaw: o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o finansach publicznych, prawo ochrony środowiska, kodeksu postępowania administracyjnego, o prawie zamówień publicznych.

Zadania na stanowisku dyrektora MSD:

 1. kierowanie pracą Miejskiej Służby Drogowej, zapewnienie terminowej realizacji zadań jednostki określonych w Statucie MSD oraz Regulaminie Organizacyjnym,
 2. pełnienie funkcji pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników,
 3. ustalanie zasad i kierunków polityki kadrowej Miejskiej Służby Drogowej,
 4. nadzorowanie pracy podległych pracowników oraz prowadzenie niezbędnych szkoleń wewnątrz jednostki,
 5. ustalanie zakresów czynności dla pracowników podległej jednostki,
 6. tworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania Miejskiej Służby Drogowej oraz ponoszenie odpowiedzialności za pełną realizację zadań,
 7. wykonywanie obowiązków zarządcy dróg publicznych gminnych, wewnętrznych Gminy Miasto Biłgoraj na terenie miasta Biłgoraja zgodnie z obowiązującymi ustawami oraz zawartymi porozumieniami, umowami i treścią wprowadzanych uchwał Rady Miasta Biłgoraja,
 8. nadzorowanie realizacji zadań wynikających z właściwych przepisów prawa, uchwał Rady Miasta Biłgoraja oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Biłgoraja,
 9. nadzór i czuwanie nad właściwą gospodarką finansową, w szczególności nad wydatkami z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 10. udzielanie zamówień publicznych w celu wykonywania zadań będących przedmiotem działania Miejskiej Służby Drogowej,
 11. zapewnienie właściwej realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie publikowania informacji Miejskiej Służby Drogowej w Biuletynie Informacji Publicznej,
 12. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Biłgoraja oraz kart informacyjnych i projektów zarządzeń Burmistrza związanych z zakresem działania Miejskiej Służby Drogowej,
 13. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych i komisji Rady Miasta dotyczące zakresu działania Miejskiej Służby Drogowej,
 14. nadzorowanie spraw załatwianych przez Miejską Służbę Drogową w ramach skarg, wniosków i petycji,
 15. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Biłgoraj w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych oraz bieżących i perspektywicznych planów miasta,
 16. dysponowanie powierzonym majątkiem MSD w granicach określonych przez prawo,
 17. bieżąca aktualizacja procedur i dokumentów wewnętrznych w zakresie ich dostosowywania do aktualnego stanu prawnego,
 18. zgłaszanie wniosków usprawniających pracę podległej jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu administracji publicznej,
 19. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Biłgoraja.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Wymagane dokumenty do rekrutacji m.in. wzory oświadczeń są do pobrania na stronie internetowej www.umbilgoraj.bip.lubelskie.plnatomiast w wersji papierowej można je pobrać w pokoju nr 20 w Urzędzie Miasta Biłgoraja.

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Urzędu Miasta Biłgoraja do pokoju nr 13 (Sekretariat Burmistrza Miasta) albo przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Dyrektor Miejskiej Służby Drogowej w Biłgoraju” w terminie do dnia 24.01.2022 r. do godziny 1530.

Informacji telefonicznych w tej sprawie udziela Pani Ewa Łokaj-Białek – Inspektor w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, nr tel.  84 686 96 17.

red.

- Reklama -

1 komentarz
 1. mrc mówi

  4-5k brutto buahahaha

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.