- Reklama -

- Reklama -

„Droga do sukcesu”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczęła realizację projektu „Droga do sukcesu” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 60 mieszkańców (30 kobiet oraz 30 mężczyzn) powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego, miasta Chełm oraz miasta Zamość poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (powiatów wskazanych powyżej), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Ponadto wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup. Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).

Zakres oferowanego wsparcia:

Wsparcie doradczo-szkoleniowe;

- Reklama -

Wsparcie finansowe:

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – kwota wsparcia nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia i nie więcej niż 23 000,00 zł.

Wsparcie finansowe pomostowe 700 zł/mies. przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

Komplet dokumentów rekrutacyjnych zostanie udostępniony na stronie internetowej niezwłocznie po ich akceptacji przez Instytucję Zarządzającą.

Rekrutacja zaplanowana jest na miesiąc luty 2017 r.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Sławomir Czerwiński, tel. 516-283-389 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, pok. 204, 20-325 Lublin.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.