- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Dofinansowanie instalacji OZE w Tereszpolu

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych deklaracji dotyczących dofinansowania budowy lokalnych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

Energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych,
Energii cieplnej dzięki wykorzystaniu instalacji kolektorów słonecznych,
Energii cieplnej dzięki wykorzystaniu powietrznych pomp ciepła,

Osoby zainteresowane mogą składać deklaracje na montaż poszczególnych instalacji pod warunkiem nie posiadania dotychczas jednej z nich. Dofinansowanie będzie w formie dotacji w wysokości do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z budową lokalnych małych źródeł energii ciepła. W przypadku dofinansowania instalacji fotowoltaicznych poziom ten zostanie określony na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i może wynosić 65%.

Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiązujące przepisy projekt nie dopuszcza montażu instalacji solarnej lub fotowoltaicznej na połaci dachowej pokrytej eternitem.

Deklaracje można pobrać osobiście z:

– sekretariatu Urzędu Gminy,
– strony internetowej www.tereszpol.pl,
– sołtysa danej miejscowości.

Zgłoszenia będą rozpatrywany wyłącznie w przypadku przedłożenia przez Państwo kompletu załączników:

- Reklama -

Ankiety wraz z deklaracją udziału w dofinansowaniu na poszczególne instalacje,
Umowa użyczenia nieruchomości.

Komplet dokumentów należy złożyć:

– w sekretariacie Urzędu Gminy Tereszpol,
– wysłać na adres: Urząd Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda

w terminie do 29 lutego 2016r do godziny 15.30.

Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Przyjmuje się założenie, że do udziału właściciela nieruchomości doliczony zostanie VAT (naliczony od kwoty udziału), a w pozostałym zakresie VAT rozliczy Gmina. Stawka VAT (8 i 23%) jest uzależniona od lokalizacji instalacji (budynek mieszkalny bądź gospodarczy dla instalacji fotowoltaicznej).

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne właściciele domów jednorodzinnych. Brak jakiejkolwiek informacji z Państwa strony w powyższym zakresie, będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.

O zakwalifikowaniu się do projektu zdecyduje wielkość planowanej instalacji oraz kolejność zgłoszeń.

Osobą kontaktową w sprawie projektu jest Pan Marek Kulik, tel. 84 6876037, e-mail: mkulik@tereszpol.pl

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.