- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Dla kogo „Wyprawka szkolna”?

- Reklama -

Skompletowanie wyprawki szkolnej dla dziecka nie należy do łatwych zadań. Wydatki na podręczniki, odpowiednie oprzyrządowanie, a do tego nowe trampki czy strój na wf – wyprawienie jednego dziecka do szkoły zamknie się w kwocie nawet 1 000 zł. Szansą na częściowe odciążenie rodzicielskich portfeli jest rządowy program „Wyprawka szkolna”.

Blisko 24 mln zł zaplanowano na realizację Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2016/2017. Program zakłada wsparcie w zakresie zakupienia materiałów edukacyjnych dla: uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

urząd MArszałkowski projekt

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego objęci zostaną uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej – dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Aby uzyskać pomoc w ramach programu, niezbędny jest wniosek złożony do dyrektora szkoły. Przedmiotowe pismo mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Pełnoletni uczeń może złożyć wniosek samodzielnie. Za zgodą tych osób dokument może zostać złożony również przez nauczyciela, pracownika socjalnego i innych osób. Wójt czy burmistrz ustala termin składania wniosków. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.