- Reklama -

Czy mogę przepisać ziemię moim dzieciom?

Do naszej Redakcji zadzwonił telefon. – Tak głośno ostatnio było o sprzedaży ziemi przez rolników, weszła nowa ustawa, są nowe ustalenia. Różne rzeczy się teraz mówi, a mnie zastanawia, czy będę mógł przepisać moim dzieciom ziemię, chociaż mieszkają one w mieście? – pytał nas Czytelnik, zaznaczając, że jego dzieci nie mają zamiaru uprawiać ziemi. – Czy w takim przypadku nie będzie problemu z przepisaniem? Nie wyobrażam sobie oddania mojej ojcowizny w obce ręce – dodaje mężczyzna. 

Przypominamy. 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa, która zmieniła zasady obrotu ziemią rolną w Polsce. Ma ona przeciwdziałać wykupowaniu gruntów w celach innych niż rolnicze. Wprowadza jasne zasady kupna czy sprzedaży ziemi, dzierżawy ziemi państwowej (z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych), a także gwarantuje prawo dziedziczenia. Ustawa wywołuje wiele emocji wśród polityków oraz samych rolników. Korzystając ze specjalnego serwisu internetowego uruchomionego przez Agencję Nieruchomości Rolnych, przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które najbardziej nurtują rolników, także pytania, z którymi zwrócił się do nas nasz Czytelnik.

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, które przedstawił nam mieszkaniec naszego powiatu, a więc czy dzieci rolnika, które mieszkają w mieście, odziedziczą po nim nieruchomości rolne? Odpowiedź jest oczywista. Dzieci pochodzące z rodziny rolniczej, ale obecnie niezwiązane z rolnictwem, mieszkające w mieście, będą dziedziczyły nieruchomości rolne po rodzicach bez ograniczeń. Prawo dziedziczenia mają także inne bliskie osoby, przykładowo małżonek, dzieci adoptowane, wnuki, prawnuki, rodzice (w tym także adopcyjni), dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo i ich dzieci. To samo dotyczy również przekazywania ziemi rolnej za życia np. poprzez umowę darowizny, dożywocia.

Pojawiło się wiele błędnych informacji, które podawały, że przepisując ziemię dzieciom, muszą one uprawiać ją osobiście. Okazuje się, że to nieprawda. Osoby, które odziedziczą nieruchomości rolne po rodzicach, nie mają obowiązku osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dotyczy to również innych osób bliskich właściciela, które odziedziczyły nieruchomości rolne.

Rolnicy pytają także, czy mogę przekazać swojemu dziecku grunty rolne o dużych powierzchniach, nawet powyżej 300 ha. Warto podkreślić, że przekazanie nieruchomości rolnych osobom bliskim może nastąpić niezależnie od powierzchni tych nieruchomości.

Zmiany dotyczą też obowiązków rolnika, który kupił nieruchomość rolną. Taki gospodarz jest zobowiązany do prowadzenia tego gospodarstwa przez okres 10 lat. W tym czasie bez zgody sądu nie może sprzedać, wydzierżawić lub oddać zakupionej nieruchomości rolnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kupującym jest osoba bliska, np. córka kupuje ziemię od ojca, brat od siostry itd. Przy takich transakcjach nie obowiązuje 10-letni obowiązek prowadzenia gospodarstwa i zakaz oddania, sprzedaży i dzierżawienia.

Jeśli prezes Agencji Nieruchomości Rolnych odmówi wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej na rynku prywatnym, wówczas w takiej sytuacji sprzedający może wystąpić do Agencji z pisemnym żądaniem odkupienia od niego tej nieruchomości. Ma na to miesiąc od dnia, w którym decyzja o niewyrażeniu zgody stała się ostateczna. Agencja w takiej sytuacji będzie zobowiązana kupić tę nieruchomość za cenę rynkową. Wartość rynkową ustala Agencja, na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.

- Reklama -

Są też przypadki, kiedy Agencji Nieruchomości Rolnych nie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości rolnej. Są to sytuacje, gdy nabywcą nieruchomości staje się osoba bliska dotychczasowego właściciela, czy też jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa; nabycie nieruchomości rolnej następuje za zgodą prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych; sprzedaż następuje między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego; w wyniku sprzedaży powiększone zostanie gospodarstwo rodzinne do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której mieszka nabywca lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Rolników interesuje, po jakiej cenie Agencja Nieruchomości Rolnych będzie nabywać grunty w ramach prawa pierwokupu. Warto wiedzieć, że nabycie nieruchomości rolnej w wyniku skorzystania z prawa pierwokupu następuje po cenie, jaką strony ustaliły w umowie sprzedaży. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości będzie rażąco odbiegać od wartości rynkowej, to Agencja Nieruchomości Rolnych, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, będzie mogła wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. Sąd natomiast ustala cenę nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Rolnicy będą mogli sprzedawać swoje nieruchomości rolne też innym osobom niż rolnik, ale są pewne wytyczne. Nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha mogą być sprzedawane swobodnie każdemu bez ograniczeń. Osobom bliskim, które nie są rolnikami, można sprzedawać ziemię bez ograniczeń. Ziemię można sprzedać też jednostkom samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa, a za zgodą prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, innym podmiotom, jeżeli zbywca wykaże, że nie było możliwości przeniesienia własności nieruchomości na rzecz ww. podmiotów, jak również w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. Rolnik może sprzedać ziemię w przypadku gruntów rolnych z zabudowaniami (siedliska) o powierzchni do 0,5 ha. Jest to możliwe też w przypadku nieruchomości, które w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne.

Czy będę mógł nabyć nieruchomość Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli będę chciał powiększyć swoje gospodarstwo? – tak brzmi następne pytanie. Pamiętajmy, że ustawa wstrzymuje na 5 lat sprzedaż nieruchomości z Zasobu. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie jednak dysponować państwową ziemią rolną, umożliwiając rolnikom korzystne, trwałe dzierżawy. Wstrzymanie sprzedaży nie dotyczy domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży, ogródków przydomowych i gruntów o powierzchni do 2 ha. Wyjątkiem są też grunty przeznaczone na inne cele niż rolne, np. budowa dróg, mostów, obiektów sportowych, budownictwo mieszkaniowe, nieruchomości położone w specjalnych strefach ekonomicznych. Na sprzedaż innych nieruchomości niż wymienione, w wyjątkowych przypadkach, może wydać zgodę minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Młodych rolników, którzy nie posiadają kwalifikacji rolniczych oraz nie spełniają wymogu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres 5 lat, interesuje natomiast, czy będą oni mogli nabyć nieruchomości Zasobu w przetargu ograniczonym. Okazuje się, że tak. W przetargach organizowanych dla rolników indywidualnych będą mogły uczestniczyć również osoby, które nie spełniają jedynie wymogu 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży mają nie więcej niż 40 lat. W przetargach dla osób zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne będą mogły uczestniczyć również osoby, którym pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przyznano pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął.

Jednym z częściej zadawanych pytań jest pytanie o obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Nowa ustawa nie nakłada na rolników indywidualnych obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Rolnicy, którzy mają pytania dotyczące nowej ustawy o obrocie ziemią, mogą skorzystać z serwisu ANR. Serwis ten w przystępnej formie prezentuje zapisy nowej u ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z 31 marca 2016 r.  Zamieszczony na stronie  formularz umożliwia zadawanie szczegółowych pytań, na które będą odpowiadać pracownicy merytoryczni ANR. Udostępniona została także możliwość ściągnięcia bezpośrednio ze strony aktów prawnych. Ta nowa forma komunikacji ANR skierowana jest do rolników, a także wszystkich osób zainteresowanych gruntami rolnymi. Serwis dostępny jest pod adresem www.gospodarstwopolska.pl

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.