- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Czekają nas podwyżki za śmieci

- Reklama -

Mieszkańców Biłgoraja czeka podwyżka cen za śmieci. Decyzję taką podęli radni podczas środowej sesji.
W myśl uchwały miesięcznie za odbiór odpadów zbieranych w sposób segregowany możemy zapłacić 12,50 zł, natomiast za niesegregowane 25 zł od członka rodziny. Obecnie stawki wynoszą 11,00 i 22,00 zł, w zależności czy śmieci są segregowane, czy nie.

- Reklama -

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, rada gminy dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustala stawkę tej opłaty, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, obowiązku prowadzenia edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz wyposażenia w worki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów.Konieczność podwyższenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z ustalonych kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania w roku 2019 roku. Zalicza się do tego wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w wysokości 2 897 856 zł oraz koszty utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w wysokości 46 656 zł.

W ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy, bez dodatkowej opłaty, mogą przekazać do PSZOK odpady powstałe w gospodarstwach domowych, tj. odpady biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin i inne.

Do tego dochodzą koszty utylizacji odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości około 25 000 zł, wynagrodzenie osób obsługujących gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty zakupu papieru, wydatki związane z kampanią informacyjną, edukacja ekologiczną, zakupem sprzętu komputerowego i utrzymaniem systemu informatycznego w wysokości 150 000 zł.

Liczba mieszkańców objętych systemem na dzień 28 listopada br. wynosi 20 800. Urząd Miasta Biłgoraj na bieżąco weryfikuje złożone deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości, na których stwierdzono nieprawidłowości, są wzywani celem złożenia wyjaśnień i ewentualnej korekty deklaracji.

Uchwała będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 roku.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.