- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Czas do szkoły, złóż wniosek o stypendium

Stypendium szkolne to forma pomocy, która jest realizowana w większości gmin naszego powiatu. Jeśli chodzi o gminę Turobin, to pomoc może otrzymać uczeń, który zamieszkuje tę gminę i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

- Reklama -

Rodzice uczniów zobowiązani są dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2016 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Czyli stypendium może pokryć wydatki związane z zakupem podręczników, zeszytów ćwiczeń, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, jak także zakupem przyborów i pomocy szkolnych, takich jak np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty itp., oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół. Wydatki dotyczące zakupu plecaka czy stroju na zajęcia wychowania fizycznego także są brane pod uwagę. Można też kupić obuwie zmienne czy strój galowy. Stypendium może też pokryć nieco większe zakupy, tak jak sprzęt komputerowy, drukarka, skaner czy nawet instrumenty muzyczne wymagane na lekcje muzyki. Stypendium może być też przeznaczone na zajęcia dodatkowe, wycieczki szkolne i szkolne opłaty. 

Stypendium szkolne może być też udzielone w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych, albo całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów przejazdu na trasie dom – szkoła i z powrotem środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie, domu studenckim lub na stancji oraz wyżywienia w stołówce szkolnej lub internacie, w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium szkolne udzielone w wyżej wymienionych formach będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) imiennych rachunków, faktur lub innych dokumentów wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia, dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.