- Reklama -

Co z obwodnicą Gorajca?

Co z obwodnicą Gorajca?

Poseł na Sejm RP Agata Borowiec skierowała interpelację do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie budowy obwodnicy Gorajca.

Szanowny Panie Ministrze,

Zwrócili się do mnie mieszkańcy miejscowości: Gorajec Zastawie, Gorajec Stara Wieś i Gorajec Zagroble, a także wójt gminy Radecznica. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że przez m. Gorajec przebiega droga krajowa nr 74, prowadząca do przejścia granicznego w Zosinie – na Ukrainę.

Zgodnie z posiadanymi przeze mnie informacjami, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Lublinie) opracowuje dokumentację dotyczącą rozbudowy odcinka DK nr 74, od Frampola w stronę Gorajca. Zaznaczam, że obecnie planowana rozbudowa DK nr 74 porzuca poczynione już ustalenia, poprzednio przygotowaną dokumentację i przeprowadzone dotychczas konsultacje społeczne, które zgodnie przemawiały za wyznaczeniem obwodnicy m. Gorajec, omijającą DK nr 74, przekierowując tam tzw. „ciężki ruch”.

Aktualnie planowany przez GDDKiA zakres prac obejmowałby wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni DK nr 74, z przejęciem potrzebnych nieruchomości. Dodatkowo po zakończeniu prac planuje się znieść ograniczenia do 8 ton w ruchu dla ciężarówek. Według niektórych opinii poprzez tę rozbudowę ww. odcinek DK nr 74 zyskałby parametry techniczne oraz użytkowe odpowiadające standardom drogi klasy głównej przyśpieszonej. Potencjalnie pozwoliłoby to na udrożnienie ruchu ciężarowego w kierunku przejścia drogowego w Zosinie.

Taka decyzja wydaje się nie być jednak właściwą – według przeprowadzonej przeze mnie analizy, po zapoznaniu się z opiniami mieszkańców, opinią wójta gminy Radecznica, a także z dokumentacją opracowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Lublinie) z kwietnia 2009 r., tj. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Koncepcji Programowej, Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego wraz z Dokumentami Przetargowymi na budowę obwodnicy m. Gorajec w ciągu drogi krajowej nr 74 oraz Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obwodnicy m. Gorajec w ciągu drogi krajowej nr 74 do uzyskania decyzji środowiskowych.

Po obu stronach istniejącego przebiegu DK nr 74 na odcinku przebiegającym przez m. Gorajec występuje zwarta i luźna zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa niska oraz tereny niezabudowane, głównie rolne, łąki i użytki zielone. Dodatkowo droga krajowa nr 74 prowadzi do przejścia granicznego z Ukrainą, co generuje duży ruch samochodowy, w tym tranzytowy analizowaną trasą. Przewiduje się, że natężenie ruchu będzie sukcesywnie wzrastać, co w rezultacie przy pogarszającej się przepustowości oraz coraz gorszym poziomie swobody ruchu będzie prowadziło do zwiększenia liczby wypadków i kolizji oraz zabitych i rannych.

Na odcinku przebiegającym przez Gorajec występuje duża liczba skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz obiektów mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, kultu religijnego, które uniemożliwiają zastosowanie jakichkolwiek zabezpieczeń akustycznych. Poszerzenie drogi wiąże się z koniecznością wyburzenia wielu wymienionych obiektów, natomiast w przypadku awarii, np. wypadku drogowego (np. cysterny przewożącej paliwo) istnieje spore zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, a także gleb w rejonie drogi.

Istniejący przebieg drogi krajowej nr 74 zobowiązuje do wyznaczenia nowego przebiegu drogi krajowej nr 74 omijającego m. Gorajec.

Mieszkańcy stanowczo sprzeciwiają się realizacji planowanej przebudowy DK nr 74, celem skierowania głównego natężenia ruchu przez m. Gorajec. Sprzeciw taki wyrażony został 30 marca 2016 r. podczas zebrania w Gorajcu Zastawie. Do Urzędu Gminy w Radecznicy zostały złożone listy około 500 pełnoletnich mieszkańców ww. miejscowości wyrażających swój sprzeciw w tej sprawie.

Warto również dodać, że obecnie natężenie ruchu na DK nr 74 przez m. Gorajec już jest dosyć duże, co bardzo utrudnia życie mieszkańcom. Oczywistym jest, że ewentualne przeprowadzenie przebudowy obecnego odcinka i udostępnienie go dla pojazdów powyżej 8 ton utrudnienia te jeszcze spotęguje.

- Reklama -

Rozwiązaniem zaistniałego problemu wydaje się być jedynie wytyczenie i wybudowanie obwodnicy omijającej m. Gorajec, która rozwiązałaby wszelkie problemy zarówno kierowców samochodów osobowych, ciężarowych powyżej 8 ton, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i przede wszystkim mieszkańców Gorajca.

Należy ponadto podkreślić, że dokumentacja na budowę obwodnicy wraz z wyznaczeniem jej przebiegu została już wykonana ok. roku 2009. Natomiast dokumentację na przebudowę drogi należy dopiero wykonywać, co będzie zdecydowanie droższe niż uaktualnienie istniejącej dokumentacji budowy obwodnicy.

Uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju, konieczne jest doprowadzenie m.in. do: ominięcia terenów zabudowanych m. Gorajec, które w większości zlokalizowane są już od kilku metrów od krawędzi jezdni istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 74, dążenie do zminimalizowania wartości zanieczyszczeń środowiskowych w pasie drogowym, a także zachowanie zgodnych z normami technicznymi parametrów dla drogi klasy „GP”.

Kierując się nadrzędnym interesem społecznym i troską o zgodność planowanej inwestycji z założeniami zasady zrównoważonego rozwoju, zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem:

1. Czy jest Panu znana zaistniała sytuacja?

2. Jaki jest planowany termin realizacji przedsięwzięcia?

3. Jaki byłby plan przebudowy DK nr 74 w miejscowości Gorajec dla ruchu pojazdów powyżej 8 ton, zważywszy, że na odcinku około 1 km znajdują się 4 zakręty (kąt prawie 90°), zbyt bliska zabudowa uniemożliwia złagodzenie tych zakrętów?

4. Czy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju nie należałoby wytyczyć trasy nowego przebiegu dla drogi krajowej nr 74, omijając tym samym miejscowość Gorajec?

5. Uwzględniające wszystkie wymienione argumenty, czy budowa obwodnicy omijającej m. Gorajec nie byłaby najlepszym i najbardziej opłacalnym wariantem?

6. Czy Ministerstwo zechce jeszcze raz przeanalizować ww. problem i rozważyć możliwość podjęcia interwencji w tej sprawie, mając na uwadze dobro mieszkańców gmin?

Z wyrazami szacunku

Agata Borowiec

Poseł na Sejm RP

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.