- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Burmistrz z absolutorium

- Reklama -

30 czerwca br. Rada Miejska w Goraju wyraziła pozytywną ocenę pracy burmistrza Goraja Antoniego Łukasika. Tym samym udzieliła mu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez burmistrza raportu o stanie gminy Goraj na 2020 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy.

Zgodnie z procedurą, przedstawienie raportu zakończyła debata na jego temat, w której radni zajęli swoje stanowisko. Następnie w wyniku przeprowadzanego głosowania radni jednomyślnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

Rada Miejska przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

- Reklama -

Przed zatwierdzeniem sprawozdań radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym przez burmistrza Goraja sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Goraja radni zostali zapoznani ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu gminy Goraj za rok 2020 oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium burmistrzowi Goraja z tego tytułu, jak też z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goraju w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Goraja za 2020 rok.

Następnie radni podjęli uchwałę, udzielając burmistrzowi Goraja absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź