- Reklama -

- Reklama -

Burmistrz z absolutorium

Wtorkową sesję Rady Miejskiej we Frampolu (18 czerwca br.) prowadził przewodniczący Lech Kaczor, uczestniczyło w niej 14 radnych. Jednym z głównych punktów sesji było przedstawienie przez burmistrza Frampola „Raportu o stanie Gminy Frampol za rok 2018 r.”. Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, począwszy od 2019 roku, organ wykonawczy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej rocznego raportu o stanie gminy za rok poprzedni. W raporcie znalazły się informacje o realizacji programów, uchwał Rady Miejskiej we Frampolu, jak również dane o finansach gminy Frampol, w tym o środkach pozyskanych z zewnątrz, wykonanych inwestycjach w roku 2018. Raport o stanie gminy i informacje w nim zawarte mają przede wszystkim na celu informowanie mieszkańców gminy Frampol o funkcjonowaniu lokalnego samorządu. Po przedstawieniu raportu rada jednomyślnie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem obrad Rady Miejskiej było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. Skarbnik gminy Tomasz Kurasiewicz omówił strukturę dochodów i wydatków oraz największe inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej i na jej wniosek rada udzieliła burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2018 r. „Za” głosowali wszyscy radni. Józef Rudy podziękował za udzielenie absolutorium wszystkim pracownikom samorządu gminy i radnym poprzedniej i obecnej kadencji, podkreślając, że to wspólny zbiorowy wysiłek decyduje o odpowiedzialnym wykonywaniu budżetu. Podkreślił, że to w głównej mierze jego poprzednik burmistrz Tadeusz Niedźwiecki powinien być adresatem uchwały.

Ponadto rada dokonała zmian wieloletniej prognozy finansowej i zmian w budżecie gminy na rok bieżący, podjęła uchwałę w sprawie zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frampola – etap II, wytypowała przedstawiciela gminy do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”, wyraziła zgodę na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy oraz przekazała skargę do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

*

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.