Budżet przyjęty, gmina będzie inwestować

Sesja budżetowa w Goraju odbyła się 28 grudnia. To właśnie wtedy radni podjęli jedną z najważniejszych uchwał w ciągu całego roku. Mimo że uchwała budżetowa może być jeszcze zmieniana, to już wiadomo, jakie dochody i wydatki zaplanowano na 2018 rok.

Łączną kwotę dochodów budżetu gminy Goraj określono na ponad 16,5 mln zł, z tego dochody bieżące w kwocie ponad 14 mln zł i dochody majątkowe w kwocie 2,3 mln zł. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosą prawie 4 mln 800 tys. zł. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina zarobi 53 tys. zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 220 tys. zł. 

Wydatki gminy określono na kwotę podobną do jej dochodów. W 2018 roku gmina Goraj planuje wydać 19 mln zł, z tego wydatki bieżące wyniosą prawie 13,5 mln zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 mln 600 tys. zł. Na przykład na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami wydatki wyniosą prawie 4 mln 800 tys. zł. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosą ponad 110 tys. zł. Na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono prawie 52 tys. zł. Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej gmina wyda 4 tys. zł. Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się kwotę 255 tys. zł. 

Realizacja wszystkich zaplanowanych działań wygeneruje deficyt w wysokości niemal 2,5 mln zł. Źródłami pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki i kredyty. Ustawa budżetowa wyodrębniła także fundusz sołecki, który w 2017 roku wyniesie ponad 200 tys. zł. 

W nowym roku gmina będzie też inwestować. Na zadania inwestycyjne przeznaczono 5 mln 373 tys. zł. Większość tych inwestycji będzie realizowana z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Goraj to zadanie wycenione na prawie 2 mln 900 tys. zł. W tym roku na ten cel zostanie wydane 2 mln 700 tys. zł. Środki własne gminy wyniosą około 1 mln 550 tys. zł. Na termomodernizację wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Goraju w tym roku przeznaczono ponad 300 tys. zł, z czego wkład gminy to 150 tys. zł. Zadanie ma być zrealizowane do 2019 roku. Montaż instalacji kolektorów słonecznych będzie kosztował blisko 2 mln zł. Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej będzie kosztować 2 mln zł. Inwestycja ma być ukończona w 2019 roku. W tym roku zostanie wykonane studium wykonalności. Włodarze gminy Goraj nie zapominają o remontach wiejskich świetlic. W tym roku będą remontowane trzy świetlice. W Wólce Abramowskiej zostanie przebudowana i modernizowana świetlica. Przebudowana zostanie też świetlica w Zagrodach. Natomiast w Hoszni Abramowskiej nastąpi wymiana pokrycia dachowego na świetlicy. Te trzy zadania będą kosztowały po 80 tys. zł każde, a środki własne gminy wyniosą po 30 tys. zł.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.