-7°C słabe opady śniegu

Dyrektorzy poszukiwani

Samorząd lokalny, Dyrektorzy poszukiwani - zdjęcie, fotografia

W gminie Biszcza ogłoszono konkursy na stanowiska dyrektorów trzech gminnych szkół.: w Biszczy, Bukowinie i Goździe Lipińskim. Zainteresowane osoby mają czas na złożenie dokumentów do 21 marca.

Obecnie funkcję dyrektora Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy pełni Elżbieta Blicharz, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bukowinie jest Irena Klecha, a funkcję dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim pełni Bożena Pieczonka. Zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi każdy dyrektor szkoły podstawowej musi zostać powołany w drodze konkursu, dlatego wójt gminy Biszcza Zbigniew Pyczko ogłosił konkursy na te stanowiska.

Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej. Musi przede wszystkim posiadać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Wymagane jest też wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej. Kandydat na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej musi mieć ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Wymagany jest też co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Warunkiem przystąpienia do takiego konkursu jest również uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy. Dodatkowo taka osoba musi spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. Oferty osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora powinny zawierać m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły.

Oferty należy składać do 21 marca 2018 r. do godziny 15.00. Konkurs na stanowiska dyrektorów przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Biszcza.

Dyrektorzy poszukiwani komentarze opinie

  • Poszukiwany - niezalogowany 2018-03-14 21:37:22

    Poszukiwana. "Mój mąż z zawodu jest dyrektorem!"

  • gość 2018-03-17 20:39:17

    żeby nie wyszło tak jak w potoku górnym

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na gazetabilgoraj.pl