- Reklama -

- Reklama -

22 mln na inwestycje

- Reklama -

 
W ostatnich dniach grudnia radni miejscy podjęli najważniejszą uchwałę – budżetową. Zakłada ona ponad 17 mln zł przeznaczonych na inwestycje. Bez wątpienia najważniejszą z nich będzie rewitalizacja Placu Wolności.

Sesja poświęcona budżetowi miasta odbyła się w piątek 28 grudnia. Główne założenia budżetu przedstawił skarbnik Roman Żuk.Budżet miasta porównać można do budżetu domowego. Każdy z nas zarabia określoną kwotę, są to dochody bieżące i każdy z nas ma wydatki stałe, takie jak wyżywienie czy rachunki. Pozostaje nam pewna kwota i ta kwota jest do naszej dyspozycji na inwestycje, zakupy czy spłaty rat kredytu. Nazywa się ją nadwyżką operacyjną – wyjaśnił skarbnik.

Łączna kwota dochodów miasta w przyszłym roku określona została na 113 mln 427 tys. zł, z czego dochody bieżące to 101 mln 71 tys. zł. Dochody majątkowe to kwota 12 mln 356 zł. Składają się na nie: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami (23 mln 677 tys. zł); dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (2 mln 649 tys. zł); dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (550 tys. zł); dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 mln 100 tys. zł); dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90 tys. zł).

W przyszłym roku łączna suma wydatków ma wynieść 118 mln 152 tys. zł, z tego wydatki bieżące to kwota 95 mln 369 tys. zł. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) to kwota 22 mln 783 tys. zł. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami  pochłoną 23 mln 677 tys. zł, wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 mln 066 tys. zł; wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 550 tys. zł; wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3 mln 100 tys. zł; wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – 90 tys. zł.

Przychody wyniosą 7 mln 250 tys. zł, rozchody natomiast 2 mln 525 zł. Kwotę planowanego deficytu określono na 4 mln 725 tys. zł, a źródłem jego pokrycia mają być przychody pochodzące z kredytu.

Utworzono też rezerwy: ogólną w kwocie 300 tys. zł oraz celową w kwocie 1 mln 200 tys. zł (realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300 tys. zł, wydatki związane z oświatą 900 tys. zł).

- Reklama -

Ponadto w uchwale budżetowej określono, iż limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 12 mln 250 tys. zł. Maksymalna wysokość możliwego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu ustalona została na 5 mln zł.

Najważniejsze pozycje w budżecie wśród wydatków to: transport i łączność (w tym drogi, MSD) – 19,5 mln zł; gospodarka mieszkaniowa – 4,2 mln zł; administracja publiczna – 9,2 mln zł, oświata i wychowanie – 38,5 mln zł, rodzina (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, program 500+) – 24 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,2 mln zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,1 mln zł, kultura fizyczna – 3 mln zł, pomoc społeczna – 5,9 mln zł,  bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 638 tys. zł, ochrona zdrowia – 656 tys. zł, edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice w szkołach) – 800 tys. zł, obsługa długu publicznego – 680 tys. zł.

Nadwyżka operacyjna ma w przyszłym roku wynieść 5 mln 700 tys. zł. W ubiegłorocznym budżecie była o 1 mln zł wyższa. – Taki jest plan, zakładam jednak, że faktyczna nadwyżka wyniesie ok. 8 mln zł. Jeśli jednak będzie konieczność zwiększenia wydatków bieżących, nadwyżka może się zmniejszyć. Staramy się jednak, by tak nie było – zaznaczył skarbnik Żuk.

W głosowaniu większość radnych opowiedziała się za przyjęciem proponowanej uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

– Chcę bardzo podziękować radnym za tempo prac, ponieważ tempo było ogromne, a cały ciężar uchwalenia budżetu spoczął na nowej radzie. Za poświęcenie czasu na pracę w komisjach, a także za przyjęcie w całości uchwały budżetowej bardzo dziękuję – powiedział po głosowaniu burmistrz Janusz Rosłan.

Jakie będą najważniejsze inwestycje? Z pewnością będzie to rewitalizacja Placu Wolności.  Przebudowana będzie również ulica Partyzantów na odcinku od ulicy Poniatowskiego od ulicy Kresowej oraz Steglińskiego. Przebudowy doczekają się również ulice 11 Listopada, Oskara Kolberga i ks. Józefa Chmielewskiego. Wybudowana zostanie Bojarska, księdza Samoleja. Zaplanowano również środki finansowe na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Parkowej, Korczaka i Sokołowskiego. Sukcesywnie wymieniane będzie również oświetlenie uliczne na energooszczędne. W mieście powstanie również monitoring. Na ul. Targowej powstanie park rolkarza.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.