Krystyna Deryło

- Reklama -

12. Gwiaździsty Rajd Rowerowy Wzgórze Polak

 

PROGRAM I REGULAMIN 12. Gwiaździstego Rajdu Rowerowego Wzgórze Polak

 

Termin rajdu – 03 września 2017 roku (niedziela) Biłgoraj, Józefów, Szczebrzeszyn, Tereszpol, Zwierzyniec, Zamość, Wzgórze Polak

 

Organizatorzy: PTTK O/Biłgoraj i Gmina Tereszpol

 

Współorganizatorzy: AMBRA S.A., Roztoczański Park Narodowy, Józefowska Kawaleria Rowerowa, PTTK Oddział w Zamościu, Stowarzyszenie Miłośników Roztocza – Rowerowe

 

Główny sponsor imprezy: AMBRA S.A.

 Patronat Wiceprezes Zarządu Pan Grzegorz Nowak

 

 

ZAPISY NA RAJD :

· w Biłgoraju: Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43. tel./fax. 84  688 00 00 ,e-mail: 

poitbilgoraj@interia.pl,

·  w Józefowie: Józefowska Kawaleria Rowerowa, Pan Kazimierz Wancisiewicz  tel.: 501 404 783,  e-mail: jkrowerowa@gmail.com

·w Szczebrzeszynie: Pan Janusz Kapecki, tel. 600 423 828,e-mail: januszkap@wp.pl

· w Tereszpolu: Urząd Gminy Tereszpol, tel. 84 687 60 05, e-mail: gmina@tereszpol.pl

· w Zwierzyńcu: Roztoczański Park Narodowy ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, tel. 84 687 22 86 w.365 e-mail: informacja@roztoczanskipn.pl

· w Zamościu: PTTK Oddział w Zamościu,  ul. St. Staszica 31, tel. 84 6393143, e-mail:  pttk.zamosc@pro.onet.pl

 

PROGRAM I REGULAMIN

12 Gwiaździstego Rajdu Rowerowego Wzgórze Polak

 

Rajd ma formułę zlotu gwiaździstego, uczestnicy rajdu wyruszą jednocześnie zorganizowanymi grupami z Biłgoraja, Józefowa, Szczebrzeszyna, Tereszpola, Zamościa, Zwierzyńca, i spotykają się wspólnie w rejonie wz. Polak w pobliżu wsi Panasówka, gdzie nastąpi zakończenie rajdu. Po odpoczynku i posiłku zostanie zapalony znicz i złożona wiązanka kwiatów na pamiątkowym obelisku.

Przy pomniku Pan Tomasz Brytan wygłosi prelekcję na temat wydarzeń historycznych bitwy powstańczej z 3 września 1863 r. oraz prezentacja obozowiska powstańczego przez Biłgorajskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.

 Przy ognisku wspólne śpiewanie piosenek turystycznych

Poszczególne grupy w sposób zorganizowany lub uczestnicy rajdu indywidualnie wrócą do miejsca wyjazdu. Uczestnicy w ciągu dnia przejadą dystans kilkudziesięciu kilometrów, w dużej części drogami polnymi i leśnymi z kilkoma podjazdami na wzgórza Roztocza.

 

CELE RAJDU:

· Uczczenie pamięci uczestników Powstania Styczniowego z 1863 roku w 154 rocznicę zwycięskiej bitwy na Wzgórzu Polak pod Panasówką

· Promocja atrakcyjności turystycznej – korytarza WSCHODNIEGO SZLAKU ROWEROWEGO GREEN VELO

· Popularyzacja turystyki rowerowej na Roztoczu i Puszczy Solskiej,

· Propozycja organizatorów na aktywny wypoczynek, w którym mogą uczestniczyć całe rodziny. Trasa rodzinna z Tereszpola.

· Integracja braci turystycznej, społeczności lokalnej, stowarzyszeń, instytucji samorządowych i przedsiębiorstw z regionu Biłgoraja, Józefowa, Szczebrzeszyna, Tereszpola, Zwierzyńca, i Zamościa wspierających aktywne formy wypoczynku, ochronę przyrody i pamięć historyczną o Powstaniu Styczniowym,

· Popularyzacja i poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Roztocza i Puszczy Solskiej.

 

 

Warunki uczestnictwa:

 

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.

W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych  lub osoby dorosłej (za pisemna zgodą rodzica , bądź opiekuna prawnego), którzy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

Trasy rajdu prowadzone są przy nieograniczonym ruchu drogowym.

Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie

z przepisami o ruchu drogowym.( między innym wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu).

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od jej krawędzi.

Jadąc w kolumnie – "gęsiego", jeden za drugim – należy zachować minimum 3-5 m. odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.

Ilość rowerów jednośladowych  jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać liczby 15,

Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.

Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego

W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich możliwości oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.

- Reklama -

Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.

Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.

W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.

Wszystkim uczestnikom rajdu zalecamy kaski ochronne.

W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.

Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.

Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest opłacenie tzw. wpisowego oraz zapisanie się na listę uczestników do dnia 01.09.2017 r. Zapisanie się na listę uczestników rajdu stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

Opłata za rajd (tzw. wpisowe) wynosi 10,00 zł. Dla dzieci i młodzieży do lat 12 oraz członków PTTK rajd jest bezpłatny. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i o możliwości wzięcia udziału w nim decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Organizowany rajd nie przynosi dochodów dla organizatorów, impreza odbywa się na zasadach non profit.

Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy rajdu zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.

Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.

 

 

Postanowienia końcowe.

1.|Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.

2.|Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

3.|Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

4.|Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

Ø  turystyczną opiekę przewodnicką na trasie rajdu,

Ø  pomoc medyczną (na poszczególnych trasach dostęp do materiałów opatrunkowych w standardzie tzw. apteczki samochodowej),

Ø  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

Ø  serwis techniczny na trasie przejazdu,

Ø  smaczny posiłek regeneracyjny i napoje chłodzące,

Ø  okolicznościowe gadżety,

Ø  możliwość zdobycia nagród w konkursach,

Ø  garść wiedzy o Roztoczu, Puszczy Solskiej i historii tych regionów,

Ø  garść refleksji historycznych związanych z Powstaniem Styczniowym.

 

 

OBSŁUGA RAJDU:

Ø  Komandor Rajdu – Pan Mieczysław Obszański, tel. 506 014 117 

Ø  Kierownik rajdu – Pani Stanisława Dzikoń, tel. 509 586 960 ,

Ø  Koordynator rajdu – Pan Leszek Kaczor – tel. 506 014 111

Ø  Rzecznik rajdu i prowadzenie spotkania uczestników w rejonie Wzgórza Polak – Pan Tadeusz Grabowski tel. 663 766 674,

Ø  Serwis Techniczny – Firma handlowo-usługowa "KOLMAR" z Biłgoraja,

Ø  Prowadzenie grup rowerowych – kierownicy, przewodnicy i zamykający poszczególnych grup wyznaczeni przez organizatorów,

 

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie

 

 Organizatorzy

 

Imprezę dofinansowano ze środków firmy AMBRA S.A

 

Imprezę dofinansowano ze środków Zarządu Głównego PTTK w Warszawie

 

Imprezę dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.